top of page

What are Cookies?

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นี้ และหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

เว็บไซต์นี้

 

“The Raphukit”  www.therapukit.com (เว็บไซต์)  มิใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัดโดยตรง จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวและพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต


 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 

The Rapukit เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ข้อความ ภาพ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

 

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

 

เว็บไซต์นี้ปรับปรุงเนื้อหาในประเทศไทย และไม่ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้งานในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น

 

บริการหรือเนื้อหาในส่วนใดหรือหน้าใดของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แตกต่างกันซึ่งแยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น 

 

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และนำเสนอให้ปรากฏบนเว็บไซต์ในทันที ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดทำขึ้นดังกล่าว มิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

 

เว็บไซต์อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการบางอย่าง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของท่านมีความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันว่าการใช้งานหรือข้อมูลที่ท่านให้นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ ความปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน 

ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนเข้าใช้บริการ

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

 

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ขยับ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ขยับ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการแก้ไขถ่ายโอนข้อมูล การโจรกรรมทางข้อมูล  ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคในการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลอื่นใด ซึ่งท่านได้ให้หรือรับการติดต่อกลับจากผู้ให้บริการทางกายภาพบำบัดที่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ ตลอดถึงบันทึกข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางกายภาพบำบัด ขึ้นกับผู้ให้บริการทางกายภาพบำบัดนั้นๆ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทำความเข้าใจว่า ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการย่อมแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ในบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้ยืนยันผลลัพธ์ของบุคคลอื่นๆ ได้


 

bottom of page